Privacy verklaring
Hoe gezond ben ik.nu respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”: hoegezondbenik.nu
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Hoe gezond ben ik.nu onderdeel van Alegria Health, gevestigd te Melchiorstraat 19, 2064 LS, Spaarndam , kvk-nummer: 73273368

Artikel 2 – Toegang tot de website
• De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website
• Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website
• Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
• De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
• De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
• De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
• Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
• Uw gegevens worden verzameld door Hoe gezond ben ik.nu . Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
• De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
• Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wisseling van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@hoegezondbenik.nu
• Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
• In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
• Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
• U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@healthcareconnect.nl
• Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
• De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies
• Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
• Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
Google Analytics (analytische cookie)
– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
– Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
• Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
• Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
• Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
• Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact
• Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Sacha Goossens, info@hoegezondbenik.nu 0633371238.

Algemene voorwaarden

Versieoktober 2020 

Wie zijn wij

Hoegezondbenik.nu is een handelsnaam van:

Alegria Health BV
Melchiorstraat 19
2064 LS Spaarndam, Nederland

Email: info@hoegezondbenik.nu

Tel. +31 6 33371238

KvK: 73273368
BTW: NL11RABO0337034893

Definities

 • Algemene voorwaarden: deze voorwaarden zoals van toepassing op onze diensten;
 • Consument: de natuurlijke persoon die de diensten van de ondernemer en aanbieders afneemt en daarbij niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Ondernemer: Hoegezondbenik.nu zoals beheerd door Alegria Health B.V. en de daaraan gelieerde digitale inhoud en/of aangeboden diensten op afstand;
 • Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon wiens aanbod op het platform van de ondernemer is weergegeven, inclusief voor zover die daarbij gebruik maakt van de door ondernemer verschafte functionaliteiten voor de totstandkoming van een overeenkomst met de consument;
 • Aanbod: het weergegeven aanbod voor zover dat betrekking heeft op de dienstverlening van een aanbieder en de consument uitnodigt daarop in te gaan.
 • Platform: de door ondernemer beheerde en beschikbaar gestelde website en daaraan aangesloten of verbonden functionaliteiten en/of dienstverlening;
 • De overeenkomst; een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Opdracht: de opdracht van de consument aan de ondernemer tot uitvoer van de overeenkomst met betrekking tot de dienstverlening van de ondernemer;
 • Wij, ons, onze: de ondernemer en zijn dienstverlening in de zin van deze algemene voorwaarden.

Onze dienstverlening

Hoegezondbenik.nu is een interactief platform dat consumenten faciliteert in het vinden en boeken van de diensten van aanbieders. Onze dienstverlening bestaat uit het beschikbaar stellen van de volledige inhoud van ons platform, waaronder een informatieportaal, keuzehulp, zoekmodule en gerelateerde functies. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid aan zowel consumenten als aanbieders tot gebruik van onze beschikbaarheidskalender, boekings- en betaalmodule, waarmee het eenvoudiger wordt tot een overeenkomst te komen.
Dit alles onder toezicht van een medisch professional met BIG registratie: 89022735101, Dr. C.F. Melissant

Gebruik van de boekings- en/of betalingssystemen impliceert niet dat wij op enige wijze partij zijn bij de uiteindelijke overeenkomst tussen de consument en de aanbieder. De aanbieders zijn nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de geldigheid, inhoud, strekking en uitvoering van het door hen gedane aanbod. Onze dienstverlening strekt zich nadrukkelijk niet tot het zelf aanbieden, afnemen of anderszins uitvoeren of verkopen van coronavirus tests. Wij zijn slechts partij bij overeenkomst(en) met betrekking tot ons platform of onze dienstverlening als zodanig.

Art. 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de consument en de ondernemer met betrekking tot de dienstverlening van de ondernemer, waaronder gebruik van het platform en boekings- en betalingssystemen. Gebruik van onze dienstverlening impliceert acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Onafhankelijk van deze algemene voorwaarden zijn op iedere overeenkomst tussen een aanbieder en consument ook de door de aanbieder gehanteerde voorwaarden van toepassing. Deze zullen voorafgaand aan de boeking, tezamen deze algemene voorwaarden, aan de consument in elektronische en duurzame vorm beschikbaar worden gesteld.

Art. 2 – Het aanbod

Ieder aanbod, voor zover dat betrekking heeft op de diensten van een aanbieder, is in zijn geheel afkomstig van die aanbieder. Daaronder is inbegrepen: 

 • de beschikbaarheid van de test, 
 • de tijd, datum en locatie van afname, 
 • de inhoud, betrouwbaarheid en communicatie van de resultaten, en 
 • de voorwaarden en overige eigenschappen van de geadverteerde dienstverlening in brede zin. 

Het weergegeven aanbod geldt nadrukkelijk slechts als uitnodiging tot het doorlopen van het daarvoor ingerichte boekingsproces. Indien een aanbieder geen gebruik maakt van de daarvoor beschikbare beschikbaarheidskalender, boekings- en/of betalingsfunctie is het enige geldige aanbod zoals dat is weergegeven op de website van de aanbieder zelf.

Art. 3 – De overeenkomst

Bij het aangaan van een boeking gaat de consument in op het door de aanbieder gedane aanbod en komt een overeenkomst tot stand met de ondernemer. Deze overeenkomst strekt zich tot uitvoering van de dienstverlening zoals kenbaar gemaakt door de aanbieder, conform de daarvoor gestelde voorwaarden.

Indien de consument ook gebruik maakt van de aangesloten boekings- of betaalsystemen komt tevens een overeenkomst tot stand met de ondernemer. Deze overeenkomst strekt zich uitsluitend tot een opdracht van de consument aan de ondernemer tot communicatie van het boekingsverzoek aan de aanbieder en/of verwerking van de daaraan verbonden betaling.

Voor ontvangst, uitvoer en verwerking van de betaling kan de ondernemer gebruik maken van een derde betalingsverwerker. In dit geval komt tevens een overeenkomst tot stand tussen de consument en deze derde betalingsverwerker, conform de daarvoor geldende voorwaarden.

Art. 4 – De boeking

Een boekingsverzoek komt tot stand op het moment dat de consument, na kennisname van de daarvoor geldende voorwaarden, de gewenste boeking heeft bevestigd. Een boekingsverzoek gaat over in een definitieve boeking zodra aan de daaraan verbonden voorwaarden is voldaan, zoals het uitvoeren van een betaling indien vereist, en de boeking is bevestigd door de aanbieder. Aan een niet bevestigde boeking kunnen geen rechten worden ontleend.

Art. 5 – De betaling

Betalingen kunnen worden uitgevoerd en verwerkt door een door de ondernemer gekozen derde betalingsverwerker. Deze betalingsverwerker is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor uitvoer van deze opdracht. Op de opdracht tot verwerking van de betaling zijn de voorwaarden van de betalingsverwerker mede van toepassing. Na ontvangst en bevestiging van de betaling zal de ondernemer zorg dragen voor de correcte uitvoer en communicatie hiervan jegens de consument en aanbieder.

Art. 6 – Annuleringen of wijzigingen

Bevestigde boekingen kunnen slechts binnen de eerste 24 uur na bevestiging worden geannuleerd bij de aanbieder, behoudens andersluidend beding in de voorwaarden van de aanbieder of voor zover dit strijd oplevert met de wet en de redelijkheid of billijkheid. 

Tot het moment van bevestiging door de aanbieder kan een boeking nog op verzoek van de consument worden geannuleerd door de ondernemer. Wordt een boeking bevestigd voordat de ondernemer het verzoek tot annulering heeft verwerkt dan wordt deze alsnog definitief en zal deze moeten worden geannuleerd door de aanbieder. Het risico op tijdige melding bij en verwerking van een annulering door de ondernemer ligt nadrukkelijk bij de consument.

Ieder verzoek strekkend tot annulering of herroeping van een bevestigde boeking dient de consument direct aan de aanbieder te richten.

Wijzigingen van bevestigde boekingen zijn onder voorbehoud van de voorwaarden of goedkeuring van de geboekte aanbieder. Ieder verzoek tot wijziging van de boeking dient de consument direct aan de aanbieder van de gedane boeking te richten. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de communicatie of goedkeuring van een annulerings- of wijzigingsverzoek aan de aanbieder.

De ondernemer houdt zich het recht voor om boekingen, voordat deze zijn bevestigd door de aanbieder, zonder opgaaf van reden te annuleren en over te gaan op restitutie van eventueel ontvangen betalingen.

Art. 7 – Restitutie

Restitutie van bevestigde boekingen is de verantwoordelijkheid van de geboekte aanbieder. Na goedkeuring van de annulering zal deze conform de daarvoor overeengekomen voorwaarden overgaan tot restitutie. 

Restitutie van door de ondernemer ontvangen onverschuldigde betalingen, zoals in het geval van geannuleerde boekingen en/of fouten of storingen in het betalings- of boekingsproces, zullen met bekwame spoed, doch niet later dan 14 dagen na ontdekking, worden gerestitueerd.

Art. 8 – Aansprakelijkheid

Ondanks de door ons betrachte zorgvuldigheid bij het uitvoeren van onze dienstverlening kunnen wij op geen enkele wijze instaan voor de handelingen van de door ons weergegeven aanbieders. Wij wijzen dan ook nadrukkelijk enige aansprakelijkheid af voor handelingen verricht door deze aanbieders.

Het is nadrukkelijk de eigen verantwoordelijkheid van de consument een oordeel te vellen over de betrouwbaarheid of inhoud van de dienstverlening van de aanbieders. Het is niet de plicht van de ondernemer de consument te voorzien van informatie niet verstrekt door aanbieders zelf. Bij twijfel dient de consument zelf onderzoek te verrichten, de ondernemer is niet aansprakelijk voor handelingen voortvloeiend uit door aanbieders gepresenteerde informatie.

Wij kunnen niet instaan voor de inhoud of uitvoering van het door aanbieders gedane aanbod en zijn nadrukkelijk geen partij bij de overeenkomst tussen de consument en de aanbieder. Om deze reden wijzen wij iedere aansprakelijkheid af voor schade die middelijk of onmiddelijk het gevolg is van de overeenkomst tussen de consument en een aanbieder.

Indien de ondernemer toerekenbaar tekort schiet bij uitvoer van haar overeenkomst met een consument is zij slechts aansprakelijk voor de waarde van de overeengekomen diensten.

Art. 9 – Klachten

In het geval van een geschil of onenigheid over de dienstverlening van de ondernemer, dient de consument dit binnen een redelijke periode schriftelijk aan de ondernemer mede te delen. Ieder geschil zal in de eerste plaats in de minne worden beslecht.

Voor klachten over de dienstverlening van de aanbieders dient de consument zich in de eerste plaats tot deze te richten. Bij tekortschieten van de aanbieder bij beslechting kan dit worden meegedeeld aan de ondernemer, zodat deze onderzoek kan verrichten en bij ernstig en/of herhaaldelijk tekortschieten van de aanbieder zijn aanbod van het platform zal verwijderen.

Art. 10 – Overige bepalingen

De ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te onaangekondigd te wijzigen.

Mocht een beding of onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard dan is dit niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Art. 11 – Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden, alsmede beslechting van eventuele geschillen of procedures voortvloeiend daaruit, worden beheerst door Nederlands recht.